Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

 

 

 

 

Bedrijfsnoodplan

Party- en evenementencentrum De Postwagen

 

Juli 2015


 

Voorwoord

De directie van de Postwagen is volgens de Arbowet verantwoordelijk voor het alarmeren en eventueel evacueren van al haar medewerkers en gasten. De Postwagen heeft vanwege haar omvang en hieruit voortkomend vanuit de Arbo-wetgeving ten opzichte van veiligheid een enorme verantwoordelijkheid. Niet alleen tegenover werknemers, wat in andere sectoren veelal centraal staat, maar vooral tegenover de grote hoeveelheden bezoekers/gasten die het pand bezoeken. De calamiteitenprocedures, beschreven in dit bedrijfsnoodplan, dragen bij aan het voldoen aan deze verantwoordelijkheid. Het bedrijfsnoodplan fungeert als handleiding ten tijde van een calamiteit.

Dit bedrijfsnoodplan is voor iedereen die werkzaam is binnen de postwagen. Dit plan geeft weer wat te doen in een ongevallen situatie en wie het aanspreekpunt is. Er wordt beschreven wie de BHV-ers (bedrijfshulpverlener) zijn en wat er van een BHV-er verwacht wordt in een Noodsituatie.

Het wordt van elke werknemer verwacht op de hoogte te zijn van hoe te handelen bij een noodgeval, daarom is van belang dat iedereen dit document doorleest.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1.       Bedrijfsgegevens

1.1        Bedrijfssituering

1.2        Aard van het gebouw

1.3        Bereikbaarheid externe hulpverleners

2.       Ongevallenprocedure

3.       BHV

3.1        Betrokken partijen

3.2        Middelen

3.3        Alarmering BHV-organisatie

4. Communicatie

4.1        Externe Communicatie

4.2        Interne Communicatie

4.2.1         Telefoonnummers BHV

4.2.2         Telefoonnummers zalen

Bijlage 1 Ongevallen formulier

Bijlage 2: procedure brandalarm

Bijlage 3: ontruimingsprocedure

1.Bedrijfsgegevens

Naam object:                       De Postwagen Tolbert BV

Adres:                                    Hoofdstraat  53

Gemeente:                            Leek

Telefoonnummer:               0594-515999

Directie                                Oetze Mulder

Tel. intern:                            11

Tel. mobiel:                          06-26892868

 

Zalencentrum

Recreatiepark

Bouwlagen

 2

1

Openingstijden

 08.30 uur tot sluiting

Afhankelijk verhuur

Totaal aantal personeelsleden

 2 tot 30

geen

Gemiddeld aanwezige klanten/gasten

 50 tot 1000 (weekend)

Maximaal 60

 

1.1       Bedrijfssituering

Het pand is gelegen aan de Hoofdstraat te Tolbert. De hoofdstraat is een doorgaande weg tussen Midwolde en Niebert. Aan de Hoofdstraat zijn woonhuizen en winkels gelegen. De hoofdingang bevindt zich aan de voorzijde (Hoofdstraat). Naast de Postwagen bevindt zich een (smalle) zijweg (eigen terrein) die naar de achterliggende zalen, onbestrate parkeerplaatsen, manege en recreatiepark (mobile loges) leidt. Aan deze zijweg zijn nog twee ingangen en een personeelsingang. De overige zalen beschikken ieder ook over een eigen ingang.

1.2       Aard van het gebouw

Het zalencentrum beschikt over een restaurant en diverse zalen voor vergaderingen, feesten en partijen. Op de 1e verdieping bevinden zich momenteel 2 zalen die gebruikt worden voor activiteiten. De zalen verschillen van grootte en inrichting.

Recreatiepark

Het recreatiepark bestaat uit een aantal mobile loges (woonwagens, geschikt voor overnachting) en een gemeenschappelijke overdekte binnenplaats. Het park is bestemd voor de verhuur. In het

recreatiepark zijn geen permanent aanwezige personeelsleden. De zelfredzaamheid van de aanwezigen isgewaarborgd met een brand meld installatie (enkel akoestisch signaal) en vluchtroutetekeningen. Bij een calamiteit worden de BHV-ers van de Postwagen en de HJC Manege ingezet (naar inzicht ploegleider).

1.3       Bereikbaarheid externe hulpverleners

De brandweerkazerne en het politiebureau bevinden zich in Leek; de ambulancepost in Nuis.

Alle hulpverleners kunnen de Postwagen binnen de wettelijke aanrijdtijden bereiken.

2.Ongevallenprocedure

Meldingsmogelijkheden

 • De hulpvragers of omstanders/medewerkers alarmeren bij het centrale punt  via rechtstreeks nummer (intern 11/ extern 0594 515999);
 • de hulpvragers of omstanders/medewerkers alarmeren een medewerker die vervolgens de BHV-er alarmeert;
 • mondeling;
 • handmelder.

Van belang is een korte maar juiste omschrijving van de omvang en plaats van het ongeval. Zoals:

 • de ernst van het ongeval en het aantal slachtoffers;
 • het betreffende gebouw;
 • de betreffende bouwlaag;
 • de locatie van het incident (welke zaal).

Alarmeringsprocedure

Taken medewerkers van de calamiteitensector:

 • Meldt het incident middels de telefoon aan de ploegleider BHV;
 • Stel het slachtoffer gerust en blijf bij het slachtoffer tot er professionele hulp is;
 • Pas EHBO toe indien u deze vaardigheden bezit.

Voor de procedure bij brandmelding zie bijlage 2.  Indien over gegaan wordt tot ontruiming op aanwijzing van de leidinggevende zie bijlage 3.

3.BHV

In het onderstaande organigram is de BHV-organisatie schematisch weergegeven. In paragraaf 4.2  zijn de telefoonnummers van de BHV’ers vermeld.

De BHV-er dient de in dit plan genoemde procedures zorgvuldig en nauwgezet te volgen ten tijde van een calamiteit of oefening. Hiermee wordt voorkomen dat onnodig moet worden geïmproviseerd. De verantwoordelijkheid voor en uitvoering van de ontruiming ligt bij de BHV-er. Hierbij heeft de BHV-er de volgende taken/functies:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en bestrijden van een beginnende brand;
 • het in een noodsituatie alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting;
 • het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsdiensten.

De ploegleiders BHV hebben in het geheel een taak van coördinatie, controle, het verdelen van taken, preventie (vrijhouden van vluchtroutes, melden van gevaar) en beheer (het controleren van veiligheidssystemen). Na een incident moet het ongevallen formulier worden ingevuld uit bijlage 1.

3.1          Betrokken partijen

De volgende partijen zijn direct of indirect betrokken bij activiteiten omtrent veiligheid:

 • aanwezigen in het pand, denk aan alarmering;
 • BHV-organisatie (preventie en repressie);
 • directie, denk aan ondersteuning noodorganisatie zoals in 2.2 is beschreven;
 • overheid, denk aan wetgeving en handhaving;
 • politie/brandweer, denk aan samenwerkingsafspraken.

3.2       Middelen

De Postwagen dient iedere werknemer te instrueren met betrekking tot de in dit plan beschreven procedures. (Stel hierbij uzelf de vraag: wat moet iemand weten om zijn/haar functie goed te kunnen uitoefenen) De volgende middelen zijn aanwezig:

Zaal/ruimte

Brand meld installatie

Rookmelders

Brandblusser

Brandslang

Handmelders

Restaurant

 

 

ʸ

 

ʸ

 

 

 

 

Hal hoofdgebouw

ʸ

 

ʸ

 

ʸ

 

ʸ

 

ʸ

 

Keuken

 

ʸ

 

ʸ

 

 

 

’t Koethuis

 

 

ʸ

 

ʸ

 

ʸ

 

ʸ

 

Doorrit

 

 

ʸ

 

ʸ

 

ʸ

 

ʸ

 

De Wissel

 

 

ʸ

 

ʸ

 

 

ʸ

 

Hal 1ste verdiepig

 

ʸ

 

ʸ

 

ʸ

 

ʸ

 

Steakhouse

 

 

ʸ

 

ʸ

 

 

ʸ

 

Farmhouse

ʸ

 

ʸ

 

ʸ

 

 

ʸ

 

Littlehouse

 

 

ʸ

 

ʸ

 

 

ʸ

 

3.3       Alarmering BHV-organisatie

 1. Degene die het incident of de calamiteit ontdekt, belt het interne alarmnummer (11)  (bij geen gehoor) de centrale receptie (13) die op haar beurt een BHV-er informeerd.
 2. Degene die het centrale punt bezet vraagt de melder:
 • de locatie van het incident;
 • de aard van het incident;
 • de grootte van het incident inclusief het aantal en de ernst van de slachtoffers;
 • naam en telefoonnummer van de melder.
 1. Degene die het centrale punt bezet belt zo nodig, in overleg met de BHV-er, het externe alarmnummer (112).
 2. De BHV-er voert het bevel en deelt instructies uit. De BHV-er heeft ten tijde van een incident of een calamiteit hiervoor de bevoegdheid gekregen van de directie.
 3. De BHV-er en de bedrijfshulpverleners verzamelen zich bij de brandmeldcentrale vanwaar vervolgstappen worden bepaald afhankelijk van het type calamiteit en de ernst van de situatie.
 4. De BHV-er houdt indien noodzakelijk geacht ruggespraak met de directie van de Postwagen.

4. Communicatie

4.1       Externe Communicatie

Direct levensgevaar

Algemeen alarmnummer

112

Niet levensbedreigende situaties

Ambulance

050-3123040

Brandweer

0594-551515

Politie

0900-8844

Huisartsenpost

0900-9229

Meld misdaad anoniem

0800-7000

Dierenambulance Groningen

050-5791909

4.2       Interne Communicatie

 • Telefoonnummers BHV’ers;
 • interne telefoonnummers.

4.2.1    Telefoonnummers BHV

Naam

Functie

Functie BHV

Laatste herscholing

Telefoon

Reneé Kooistra

Kantoormedewerker

Basis BHV

April 2014

06-26892868

Cynthia Drenth

 

Basis BHV

April 2014

06-18092621

Rommert Olivier

Olivier Entertaining

Basis BHV

April 2014

06-29403021

Peter Jan Lieuwes

Bedieningen

Basis BHV

April 2014

06-50927695

Irma Bethlehem

Bediening

Basis BHV

April 2014

06-13386414

Wia van der Velde

Bediening

Basis BHV

April 2014

06-48752400

Esther Rikken

Bediening

Basis BHV

April 2014

06-21553777

Jelte Heuker

Bediening

Basis BHV

April 2014

06-10672809

Niels Knijpstra

Kok

Basis BHV

April 2014

 

Grietje Kalfsbeek

Bediening

Basis BHV

April 2014

06-10312687

Johan vd Schaaf

Kok

Basis BHV

April 2014

06-24844681

4.2.2    Telefoonnummers zalen

Telefoonnummer intern

11 Kantoor Oetze

17 De Wissel

12 Kantoor Renee

21 Koetshuis

13 Receptie José

22 Steakhouse

15 Restaurant

23 Farmhouse

16 Keuken

24 Littlehouse

 

Bijlage 1 Ongevallen formulier

Datum ongeval:   /              /              Tijdstip:     uur         Datum rapport:                      /            /

 

Naam slachtoffer:                                                                                             [              ] gast      [              ] werknemer

 

Plaats incident:

Wat is er gebeurd?

Soort ongeval

1 [           ] bijna ongeval                                                   4 [           ] dodelijk ongeval

2 [           ] ongeval zonder verzuim                 5 [           ] materiële schade

3 [           ] ongeval met verzuim vanaf….                       6 [           ] milieu-incident

Soort letsel

1 [           ] bewustzijnstoornis                                         6 [           ] breuk

2 [           ] ademhalingsproblematiek                            7 [           ] brandwond

3 [           ] bloeding                                                            8 [           ] vuil in het oog

4 [           ] snijwond/schaafwond                                   9 [           ] anders, nl.

5 [           ] verstuiking/kneuzing

Letselplaats

1 [           ] hoofd                                                  7 [           ] borst                                   13 [         ] teen

2 [           ] oog                                                      8 [           ] rug                                       14 [         ] vinger

3 [           ] oor                                                      9 [           ] bekken                15 [         ] been

4 [           ] hals/nek                                            10 [         ] heup                                    16 [         ] knie

5 [           ] schouder                                           11 [         ] enkel                                   17 [         ] hand

6 [           ] arm                                                     12 [         ] voet                                     18 [         ] anders, nl…

Behandelaar

1 [           ] EHBO / BHV        Is het slachtoffer na behandeling doorverwezen?

2 [           ] Ambulance                        [              ] ja, want…………………………………

3 [           ] arts                                     [              ] nee, want……………………………….

4 [           ] ziekenhuis                         Is er sprake van ziekenhuis opname? [     ] ja  [      ] nee

Ooggetuigen

Namen:                  1                                                                                            tel. nr.

 

                               2                                                                                            tel. nr.

 

                               3                                                                                            tel. nr.

Bijlage 2: procedure brandalarm

Onder brandalarm wordt verstaan het afgaan van het akoestische waarschuwingssysteem (na detectie of middels handbrandmelders) dan wel een mondelinge melding van brand.

In alle gevallen dienen meldingen te worden gemeld bij de ploegleider BHV.

Kerngegevens

 • Voorkom rookverspreiding
 • Sluit zoveel mogelijk deuren in de omgeving van de brand
 • Breng in gevaar verkerende personen in veiligheid
 • Probeer de brand te blussen

Taken medewerker die de melding krijgt

 • Meld de brand bij de ploegleider BHV (intern nummer 11)
 • Probeer de brand te blussen maar denk hierbij aan uw eigen veiligheid
 • Ga nooit alleen een met rook gevulde ruimte in
 • Sluit ramen en deuren en zet computer/fax/printers uit
 • Verlaat de ruimte met de gasten en laat zoveel mogelijk persoonlijke bezittingen achter
 • Begeleid de gasten naar de verzamelplaats en wacht daar tot nader order

Taken ploegleider BHV`er bij melding

 • Ga met het ontruimingsplan en plattegrond naar de brandmeldcentrale en lokaliseer de brand
 • Markeer de locatie van de brand op de plattegrond
 • Verdeel veiligheidsmateriaal en communicatiemiddelen
 • Stel een verkenningsploeg samen van minstens 2 personen
 • Meld de calamiteit (indien ernstig genoeg bevonden) aan de overheidshulpdiensten
 • Coördineer en verdeel de taken middels de plattegrond
 • Organiseer goede interne communicatie
 • Neem contact op met de directie
 • Zorg dat het pand niet meer toegankelijk is voor klanten/gasten

Taken BHV`ers

 • Verlaat de ruimte en sluit ramen en deuren achter je maar doe deze niet op slot
 • Neem geen materialen mee uit de ruimte
 • Ga naar de verzamelplaats bedrijfhulpverlening
 • Volg de instructies op van de ploegleider BHV
 • Trek het veiligheidsvest aan en denk om je eigen veiligheid bij het verplaatsen en assisteren in en om het gebouw
 • Herhaal de doorgegeven opdrachten en geef rapportage terug omtrent de uitvoering daarvan

Wat te doen bij welk soort alarm

 • Bij gebleken loos alarm keert alles terug naar de normale situatie
 • Bij een klein incident blijven alleen direct betrokkenen ter plaatse en overigen keren terug naar de normale situatie maar blijven stand-by
 • Bij een groot incident blijven alle ingeroepen medewerkers beschikbaar voor orders

Geef uitsluitend informatie aan de hulpdiensten (brandweer, politie en medisch personeel) en laat het te woord staan aan de pers over aan de directie en/of persvoorlichters.

Kern van de aanpak tijdens de brandalarmering

Het kalmeren en in veiligheid brengen van de aanwezige gasten. Probeer indien mogelijk escalatie van de calamiteit te voorkomen. Probeer altijd zo snel mogelijk de ruimte met gasten te evacueren.

Afronding

Na aanwijzingen daartoe van de Ploegleider BHV of vrijgave van het bedrijfsterrein door de brandweer en/of andere hulpverleningsdienst wordt teruggegaan naar de normale situatie en is het incident/calamiteit afgerond. De ploegleider BHV doet een algemene mededeling hieromtrent.

Rapportage

Van het voorval wordt een rapportage opgenomen in het BHV-logboek.

Bijlage 3: ontruimingsprocedure

Tot algehele of gedeeltelijke ontruiming van het gebouw kan worden besloten wanneer acuut gevaar dreigt voor wat betreft de veiligheid en/of de gezondheid van de personen binnen dat gebouw. Voorbeelden van deze voorvallen zijn:

 • Brand
 • Bommelding
 • Vechtpartijen, lichamelijke bedreiging of vandalisme
 • Grote technische storingen (bijv. te hoge CO² concentratie)

De BHV-er is verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen binnen het bedrijf uit hoofde van de directie. De ploegleider besluit dat ook in overleg met direct betrokken tot ontruiming in samenwerking met de bedrijfshulpverleners. De aandacht richt zich in het eerste geval op personen en gevaarlijke stoffen. Later wordt aandacht besteed aan archieven en apparatuur.

Kerngegevens

 • De ploegleider BHV neemt altijd de beslissing tot ontruiming bij een calamiteit
 • Eerst personen dan materialen
 • Verzamelplaatsen bevinden zich op de parkeerplaats bij de Postwagen (zie plattegrond)
 • Elektrische apparaten uitschakelen

Alarmeringsprocedure

De ontruiming kan op een tweetal manieren worden aangekondigd en in gang gezet:

 • Mondeling door de ploegleider BHV, uitgevoerd door de bedrijfshulpverleners
 • Via de omroepinstallatie (slow whoop-signaal)

Taken ploegleider BHV

 • Coördineren van de ontruiming
 • Contact onderhouden met de overheidshulpdiensten
 • Ga met het ontruimingsplan naar de verzamelplaats BHV
 • Verdeel veiligheidsmiddelen (eventueel communicatiemiddelen) onder de bedrijfshulpverleners
 • Verdeel taken en bevoegdheden
 • Compartimenteer het gebouw
 • Draag zorg voor opvang geëvacueerde personen (bij evacuatie Postwagen; opvang in (kantine of CW) manege)
 • Stel na-verkenners aan

Taken bedrijfshulpverleners

 • Verzamelen op de verzamelplaats bedrijfshulpverlening bij de brandmeldcentrale
 • Dragen en benutten van veiligheidsmidd
De Postwagen
De Postwagen
Sinds 1780 de 'Trots van Tolbert' als restaurant en evenementencentrum

De Postwagen bestaat al sinds 1780. De ‘Trots van Tolbert’ is niet meer weg te denken uit het hart van Groningen, Friesland en Drenthe. De Postwagen is volgroeid tot een veelzijdig evenementencentrum met het restaurant als oogstrelende parel. Daarnaast zijn er bijzondere overnachtingsmogelijkheden voor particulieren, scholen en bedrijven.

 • Schoon en goed onderhouden accommodatie met originele uitjes
 • 1001 originele uitjes voor 5 tot 1500 personen, alternatieven bij slecht weer
 • Gerechten bereid met dagverse producten door gastvrije en plezierhebbende collega's